Møte og tiltaksplanen for helse, miljø og sikkerhet barnehageåret 2017-2018.

Gjennom året fortsetter individuell veiledningsopplegg slik vi har hatt det før om årene. Dersom det byr seg en anledning vil vi få så mange som mulig med på kurs i "trygghetssirkelen". Målet er å øke kompetansen på "utsatte barn" i bredden og dybden. Den nye rammeplanen er tema for planleggingsuka i Plomari i 2017. Øvrige ansatte meldes på fagdager om rammeplanen i kommunal regi i løpet av høsten. Pedagoger i Arendal blir med på implementeringskurs i regi av kommunen på nyåret 2018. Agderprosjektet går sin gang. I år er det Arendal og Hilde B.Taraldsen som får sin utdanning i førskolepedagogikk, og førskolebarna får sitt undervisningsopplegg hver dag. Kunstnerne våre er påmeldt til kurs i Reggio Emilia tenkning, og flere medarbeidere er påmeldt på eksternkurs i konflikthåndtering.

Vi er partnerbarnehage for UIA og tar imot førstårsstudenter på høsten og på våren.

Nye ansatte får sin JTI type bestemt og oppfølging i forhold til dette med blant annet roller i team som er et strategisk planleggingsverktøy i Villa Matilda.

Personalmøter på kveldstid er nesten avviklet, og erstattet med ukentlige planleggingsmøter i arbeidstiden. Tema som HMS/risikoanalyser med tilhørende tiltaksplaner tas under planleggingsdagene. Men vi tar oppstartmøte felles i august i Grimstad og felles førstehjelpskurs i Arendal i september.

Individuell veiledning erstatter gruppeveiledning med mer dette året (spesielt fordi vi har mange nyansatte). Hver ansatt får tilbud om minst to veiledningssamtaler i løpet av semesteret.

Ledermøter har vi annenhver måned gjennom året. Ny struktur i ledergruppa gjør at vi er tre personer som møter her. Faglige ledere og styrer/eier.

August

Deltakelse på livreddingskurs for ansatte som er med førskolegruppe og turgruppe.

Førstesamtaler med nye foreldre, informasjon, utfylling av skjema om helse med mer og forventningsavklaring (obs nytt skjema om regler for bruk for barnehagens bilder). NYTT  (revidert)  tillatelseskjema deles ut til alle foreldre i høst.

Foreldremøte siste uke i august med presentasjon av hovedlinjer i årsplanen med hovedsatsingsområder og deler av virksomhetsplanen. Presentasjon av personalet. Hvem de er og hva de har ansvar for.
Valg av foreldrerepresentanter til samarbeidsutvalget.

September

Felles brannøvelse for barn og personal i uke 38.

Førstehjelpskurs for alle ansatte på Strømsbu. Oppdateres digitalt/idividuelt annethvert år.

Introduksjonsprogram (skjema for evaluering/selvevaluering) for nyansatte starter (varer i 3 måneder).

Første møte i samarbeidsutvalget med godkjenning av endringer i årpslanen for første uka i september.

Oktober

Høstbasaren 24. Oktober er et felles arrangement for foreldre og ansatte og barn. I år går inntektene til Sykehusklovnene i Arendal.

Foreldresamtalene i regi av kontaktpedagogene begynner i slutten av måneden.

November

Foreldresamtaler med utgangspunkt i ulike skjema for utviklingspsykologisk kartlegging, og/eller noe helt annet som foreldre ønsker å ta opp,hele måneden. Innkalling via Vigilo. Vi åpner også mer og mer opp for rene veiledningstimer for foreldre som ønsker å bli veiledet i oppdragelsesspørsmål.

Årskontroll varmepumper, brannanlegg (pulverapparat), ventilasjonsanlegg og elektriske anlegg (i henhold til avtaler med forskjellige firma for vedlikehold og vaktmesters egen internkontroll)

Desember

Luciafeiring i de forskjellige barnehageavdelingen fra morgenen av. Barna byr foreldre/familie på sang i prosesjon og lussekatter.

16.desember er det julebord på Egra for ansatte med følge.

Januar

Møte i samarbeidsutvalget med godkjenning av eventuelle endringer i årsplanen andre uke i januar. Aktivitetsplanen for våren behandles spesielt, og tiltak for foreldrerådet planlegges.

Avdelingen på Fuhr utvides, og personalet tar et planleggingsmøte på kveldstid.


Februar

Brannøvelse (spesielt med tanke på nye barn og ansatte).

Mars 

Påskefrokost som ansatte og barn lager for foreldre og noen til, siste uka i mars.

April
Foreldresamtaler.

Individuelle medarbeidersamtaler for de ansatte.

Mai
Foreldresamtaler fortsetter


Juni
 

Sommerfest for alle første uka i juni.

Ferieavvkling for ansatte begynner. Som regel bruker vi ikke vikarer, men om så skjer, informeres det om nye fjes fortløpende (plakat på dørene eller via Vigilo).

Grimstad har sommerstengt uke 27 - 30 og åpner igjen 30.juli (5 planleggingsdager ligger inne her). 

Arendal har sommerstengt uke 28 - 31  og åpner igjen 6.august.

Juli
Nedvask og diverse vedlikeholdsarbeid. Sikkerhetskontroll av utelekeplassene.