Vedtekter for Matilda AS 2018 

§ 1 Eierforhold
Barnehagen er et aksjeselskap med styret som øverste organ. Styret består av eiere GunnarJohannessen og Anita S.Grandemo. Styret er ansvarlig for budsjett, opptak, regnskap ogvedtekter. 

§ 2.1 Barnehagens formål og innhold
Barnehagen bygger på grunnleggende verdier i humanistisk og kristen arv og tradisjon, sliksom respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet og likeverd. Verdier som kommertil uttrykk i ulike religioner og livssyn, og som er forankret i menneskerettighetene. 

§ 2.2 Verdisyn
Det skal tas hensyn til det enkelte barns sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn.Barnehagen skal bidra til at barna oppnår mestring i et mangfoldig sosialt og flerkulturelt fellesskap. 

§ 3.1 Samarbeidsutvalget
I tråd med lov om barnehager skal barnehagen ha samarbeidsutvalg hvor foreldre, ansatteog eier representeres. Samarbeidsutvalget skal være rådgivende, kontaktskapende og samordnendeorgan. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagenslik at hver gruppe er likt representert. Representantene velges for et år. Barnehagens eierdeltar etter eget ønske. 

§ 3.2 Foreldreråd
Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna i barnehagen. Foreldrerådet skalfremme fellesinteresser og bidra til samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen skaper etgodt barnehagemiljø. Foreldrerådet velger en eller to representanter med varamedlemmer tilsamarbeidsutvalget. Foreldrerådet velger også et arbeidsutvalg som bistår ved ulike arrangementgjennom året. Årets første møte i foreldrerådet ledes av styrer/daglig leder. Foreldrerepresentantermed vara, og arbeidsutvalgets sammensetning, velges i dette møte.Foreldrene gis en stemme for hvert barn, vanlig flertallsvalg. Dersom det er ønskelig stemmesdet skriftlig. Saker fra foreldrerådet behandles av barnehagens styre. 

§ 4 Personal og ansvar
Styrer "daglig leder" er barnehagens administrative leder med ansvar for at barnehagen drives etter gjeldende lover og forskrifter, med ansvar for ansettelser og personalutvikling, opptak av barn og oppfølging av barn/familier med spesielle behov. Daglig leder er hovedansvarlig for at den nasjonale rammeplanen generelt og vår årsplan spesielt følges. Organisatorisk leder har til enhver tid ansvar for internkontrollsystemet, vakt og ferieplanlegging og gjennomføring av planene. Barnehagen vil tilstrebe og ansette kompetent personal med vekt på personlig egnethet ogformell spisskompetanse innenfor fagfeltene drama, dans, musikk og forming. På personalseminaret i Plomari går vi årlig gjennom organisasjonskartet med tilhørende funksjoner og roller.

§ 5.1 Organisering
Barnehagen vil med alle aktivitetsrom være tilgjengelig for barna for å optimalisere barns sosialiserings- og læringsutbytte. Organisering av aktiviteter skjer i smågrupper. Andelen pedagoger skal til enhver tid utgjøre minst 60% av staben. 

§ 5.2 Arealnorm
Her følges som et minimum standardnorm for arealutnytting; 4 kvm. leke- og oppholdsarealfor barn fra 3-6 år, og 5,3 kvm.for barn i et og toårsalderen. Eier av Matilda AS vil tilstrebestørst mulig areal pr.barn både ute og inne. Se barnehagefakta.no for detaljer. 

§ 6 Åpningstid
Barnehagens regulære åpningstid er 9,5 timer pr.dag, mandag til fredag. Avdelingene bestemmerselv sammen med sine brukere hvilken tidsramme som er mest hensiktsmessig da dette behovet varierer. Barnehagen vil ha stengt 3 til 4 uker i juli og på bevegelige helligdager samt jul- og nyttårsaften.Det er avsatt fem planleggingsdager for de ansatte per barnehageår; disse legges fortrinnsvis til starten eller slutten av hvert barnehageår. 

 § 7 Oppholdsbetaling
Makstakst følger til enhvertid statens (stortingets) vedtak om makspris. Dette vil normaltjustereshvert år i januar med varsling et par måneder før.Ekstra dag koster kr. 250,-.Kostpenger per måned er kr.320,- (fra 1.oktober 2016). Dette inkluderer frokost, varm lunsj, ettermiddagsmåltid og frukt og all servering i forbindelse med tilstelninger (må-nedlig bursdagsfeiring, og markering av høytider og andre festdager) i barnehagen i oppholdstiden.Bleieordningen er et tilbud om å kjøpe bleier/engangskluter i barnehagen til kr.140,- i månedenfor en fulltidsplass.Oppholdsbetalingen er for 11 måneder i året og betales inn forskuddsvis med frist den 15. imåneden. Ved mer enn 30 dagers overskridelse av fristen for oppholdsbetalingen, vil detkunne medføre tap av barnehageplass.Barnehagesatser fastsattes av henholdsvis Grimstad og Arendal kommune og søknader omreduserte sats må rettes til kommunene. Det samme gjelder søskenmoderasjon for andrebarn (30% moderasjon) og tredje barn (50% moderasjon). 

§ 8 Oppsigelse av plass
Fristen er 3 måneder fra den 1. i måneden. Samme frist gjelder også for endringer av vilkårfor barnehageplassen som for eksempel størrelsen på barnehageplassen. Foreldre må selv sende oppsigelse via Vigilo som i neste omgang bekreftes fra barnehageledelsen.

§ 9 Opptak
Ved opptak legges vekt på følgende kriterier i prioritert rekkefølge:1. Barn med funksjonshemning og med kriterier har fortrinnsrett dersom de kan ha nytteav oppholdet. Det samme gjelder også barn med vedtak etter barnevernslovens §§ 4-12 og 4-4.2. Søsken av barn som allerede går i barnehagen.3. Barn av foreldre som er syke eller av andre grunner ikke kan ta seg av barnet.4. Barn av enslige foreldre.5. Barn av foreldre som begge studerer/arbeider.6. Barn med dårlige bo og/eller lekeforhold.Barnehagens opptaksområde er fortrinnsvis lokalt, men det åpnes for at familier som er på flyttefot til Grimstad eller Arendal kan søke. Familier fra nabokommuner kan også søke.Barnehageplassen beholdes til skolestart. 

§ 10 Taushetsplikt og opplysningsplikt
For ansatte, eier, studenter/elever og andre som deltar i barnehagens virksomhetetter § 20 i Lov om barnehager gjelder regler for taushetsplikt i forvaltningslovens § 13a for åverne om forhold av privat karakter som gjelder barn, hjem, andre og ansatte, og opplysningspliktgjelder etter §§ 21 og 22 i Lov om barnehager når det er grunn til å tro at det skjermishandling av barn i hjemmet eller andre former for omsorgssvikt. Barnehagen har godkompetanse og gode rutiner for å ivareta utsatte barn. 

§ 11 Helsekontroll av barn og personale
Før barnet begynner i barnehagen skal foresatte legge fram egenerklæring om barnets helse.Barnehagens personale legger fram egenerklæring for tuberkulosekontroll i henhold til gjeldenderegelverk. 

§12 Internkontroll
Barnehagen har en virksomhetsplan og rutiner (egen perm for ansatte) som ivaretar sikkerhetenog verner om liv og helse i barnehagen. Denne planen rulleres hvert halvår. 

§13 Organisasjonstilhørighet
Villa Matilda AS følger PBLs lønnsregulativ og hovedavtale. Alle ansatte har pensjonsforsikringi Storebrand. Denne avtalen vil gå fra å være ytelsespensjonsordning til inskuddsbasertavtale (5%) fra og med 1.august 2016. Alle ansatte og barn har ulykkesforsikring gjennom IF. 

§14 Parkeringsavtale med frikirken i Arendal
Brukere av Villa Matilda, Strømsbu, forplikter seg til å bruke den øverste parkeringsplassentil Frikirken, innkjørsel Vesterveien, når de henter og bringer barn. Her er det god plass ogbare noen få meter å gå til barnehagen. Brukere av barnehagen har bare anledning til å brukedenne adkomsten da dette forholdet er en forutsetning for godkjenning av barnehagedrifti Fredens vei 7. 

§15 Styret i Villa Matilda AS er ansvarlig for vedtektsendringer når det kreves. 

redigert september 2018 

Anita S.Grandemo 

Gunnar Johannessen