Forutsetninger for drift

Åpningstider:
Villa Matilda er først og fremst en teaterbarnehage ispedd store doser naturopplevelser for barn i alderen 1 til 6 år. Åpningstiden er kl.7.15 til 16.45 på ukedagene. Det vil si at SAMU i den enkelte avdeling kan bestemme hvordan en ekstra halvtime pr. dag plasseres. Vi holder stengt det meste av juli som er betalingsfri måned. Planleggingsdagene legges også samlet til juli måned. Sommeren 2018 er det stengt fra og med 2.juli til og med 27.juli i Grimstad. I Arendal er det stengt fra og med 9.juli til og med 3.august. I forbindelse med høytider gjennom året er det stengt juleaften og nyttårsaften. Dagen før skjærtorsdag er barnehagen åpen til kl.12.

Årsplanen godkjennes av samarbeidsutvalget med representanter for ansatte og foreldre og eier.

Priser:
Hel plass koster i januar 2018  2910 pr.måned uansett alder på barnet, og vær oppmerksom på at prisen justeres hvert år i forhold til stortingets vedtak under budsjettbehandlingen. Kostpenger utgjør pr.januar 2018 kr.320 pr.måned i våre barnehager (se på barnehagens meny hva dere får for det!). Er årsinntekten lav, blir barnehagesatsen lavere. Vær spesielt oppmerksom på å søke om "gratis kjernetid". Foreldrene må søke om dette i god tid. Se kommunens nettsider for info og frister! Søsken får rabatt 30% reduksjon for barn nummer to og 50% reduksjon for barn nummer tre. 

Barnehagen mottar statlig og kommunal støtte etter satser for private barnehager. Alle barn er forsikret gjennom egen avtale med IF forsikring. Ansattes rettigheter ivaretas i tråd med PBLs hovedtariffavtale og vilkår forøvrig. Pensjonsforsikring har de ansatte gjennom Storbrand. Det er såkalt innskuddsforsikring med 5%.

Les mer om dette under Vedtekter for Villa Matilda.

Organisasjonsstruktur og innhold:
Administrativt ansvarlig for i teaterbarnehagene er barnehageeier. Daglig leder er ansvarlig for at årsplanens faglige og pedagogiske mål oppfylles i Grimstad og Arendal. For barnehageåret 2018/2019 har vi også organisatorisk leder for enhetene. Eier tilstreber minst 60% andel av personal med pedagogisk utdanning. I tillegg kommer personal med spisskompetanse innenfor fagområdene musikk, forming, dans og drama. Hver ansatt har sitt definerte arbeids - og ansvarsområde. Siden høsten 2017 har vi hatt kokk som sørger for at alle barna får varm mat hver dag. I tillegg får de også frokost og ettermiddagsmat. Alt for 320,- kr. pr. måned. Fra og med høsten 2014 har vi en lærlingestilling opprettet i samarbeid med Opplæringskontoret i Aust Agder. I Matildastaben har vi også ulike språk representert for at vi skal kunne håndtere det multietniske samfunnet vårt best mulig. Vi har språkene polsk,litauisk,latvisk,vietnamesisk,filipinsk og arabisk.

Barnehageåret 2018-2019 vil vi fortsatt hafokus på riktig kosthold. Nyere forskning viser at grunnleggende godt kosthold har, foran fysisk aktivitet, størst betydning for barns sunne utvikling. Barna får varmmat hver dag og variert frokost samt ettermiddagsmat med frukt. Vi har fortsatt fokus på vennskap/antimobbing og stadig mer bevegelse inne og ute. Vi vil tilstrebe stadig mer tur/natur og utvider egen nyttehage i tilknytning til avdelingen på Egra. De andre avdelingene vil også få ulike tiltak (planting av bærbusker mm)som handler om å lære om å dyrke sin egen mat. Egra har fått et eget staudebedd som har tiltrukket seg all verdens bier og humler. Her er det my å studere på for barna. 

For alle ansatte legger vi vekt på personlig egnethet med hovedfokus på å bygge gode relasjoner til barna, mellom barna og til hverandre som kolleger. De ansatte har sine egne jobbområder som de er suverene på. Organisatorisk er barnehagen såkalt "avdelingsfri". Det betyr at store og små omgås store deler av dagen slik lærer barn best av hverandre. Under aktivitetene (se ukeplanen) er barn delt i små grupper (6 til 8 barn). De voksne i teaterbarnehagen inspirerer til barnas rolleleik gjennom sitt spill som rollefigurer. Rollefigurene brukes i ulike pedagogiske opplegg, Ikke minst bidrar de til å skape Villa Matildas historie. Vi kaller vår pedagogiske tilnærming "Matilda metoden". I 2014-2015 styrker vi satsingen på barn og vennskap, og har et enda større fokus på voksenrollen og håndtering av konflikter. Dette arbeidet forsterkes og føres videre i årsplanen for 2018-2019 som forøvrig også er helt ny og gjennomarbeidet i forhold til den nasjonale rammeplanen for barnehager som kom høsten 2017.

Antall barn:
Avdelingen i Grimstad er godkjent for 80 hele plasser, med et lekeareal på nesten 400 m2 januar 2011. Vinteren 2011 ble lille Frø (avdelingen for ett åringer) ferdigstilt. Det samme ble også dans og teatersalen. I april 2012 ble avdelingen utvidet til 14 barnsgruppe. Avdelingen i Arendal er godkjent med lekeareal på 260m2 slik at det noe avhengig av alder kan være maks 65 barn. Styret vurderer til enhver tid den totale kapasitet i forhold til hvor mange barn det blir tatt inn, størrelser på plassene og alder på barna er avgjørende faktorer her. Høsten 2016 fikk vi godkjnning for å utvide med 9 småbarnsplasser i Arendal i Fredens vei 5. I Grimstad vil vi ta i bruk nye lokaler i januar 2017. Her har vi en forhåndsgodkjenning på 28 småbarnsplasser.  Forholdstallet er 3,5 barn pr.voksen for barn under 3 år, og 6,5 pr.voksen på barn over 3 år. Våren 2014 fikk vi godkjenning for å ta i bruk en del av Egra til barnehage. Her fikk vi også laget en flott og utfordrende lekeplass.

Pedagogisk profil og kvalitetssikring:
Den pedagogiske hovedsatsingen er dans/bevegelse og drama/musikk. Vi vektlegger også opplevelser i naturen og variasjon i formingsuttrykket (i tråd med den nasjonale rammeplanen for barnehager). Og sist,men ikke minst, godt kosthold!
Teaterbarnehagen er aktivitetsorientert. Det betyr at vi organiserer virksomheten med dags- og ukeplaner. Vi har ingen avdelinger. Barna sikres medvirkning ved å kunne velge aktiviteter å være med på. Pedagogene har fordelt oppfølging av det enkelte barn slik at det blir rundt 12 barn på hver (se for øvrig våre dags- og ukeplaner som finnes på nettsiden). Årsplanen inneholder et eget kapittel om voksenrollen som vi tilegger stor vekt. Vi bruker observasjonsskjema Alle Med som grunnlag for foreldresamtalen (underskrift av foreldre kreves). For de vordende skolebarna bruker vi også MIO som kartlegger barnas mattematiske kunnskap. Ved overgang til skole har Grimstad kommune innført standardskjema som fylles ut av barnehagen og underskrives av foreldrene dersom de samtykker til at informasjon overføres til skolen. Hensikten er at resultatet av kartleggingen av barnet skal være med over til skolen.

Taushetsplikten forvaltes på en slik måte at barnehagens personale aldri gir ut informasjon om ditt barn når andre spør.

Historiske omgivelser:
De fysiske omgivelser er verneverdige bygg på det gamle fabrikk området Fuhr i Grimstad og en seilskutereders enebolig fra 1870 i Arendal. Teaterbarnehagens lokaler i Grimstad er den gamle disponentboligen fra 1840, garasjen og Smia fra 1920. Januar 2011 tok vi i bruk nyoppusset Frøbutikk i funkis stil (opprinnelig bygget i 1963). I Arendal ble "Stallen" småbarnsstue i 2016. Frøfabrikken på Fuhr ble pusset opp høsten 2016. Husene er pusset opp med tanke på å bevare gammel byggestil og innfri dagens krav til funksjonalitet og sikkerhet. På Fuhr er utearealet på rundt 2000m2. I tillegg brukes by-skogen i øvre sentrum med et fast leirsted i blåbærskogen. I Arendal er første etasje i den gamle sveitservillaen godkjent som leke og oppholsareal for barna, leke og oppholdsareal på 260 m2, med Stallen i Fredens vei 5 er leke og oppholdsarealet 377 m2 inne. Hagen er på nesten 2 mål og er fullstendig innrettet på moderne barnehagevirksomhet under de gamle frukttrærne. Lekeapparater i akasietre er satt opp på stedet av danske snekkere. Parkområder i nærmiljø brukes som mål for turene. Egra, er et gammelt sveitserhus fra 1870, som er blitt pusset opp og tatt i bruk sommeren 2014. Stedet, som er nærmeste nabo til Dømmesmoen, har sin egen flotte lekepark samt mange mål med frukthage. Inne har vi mange små og store rom til ulike aktiviteter.

Miljøprofil: Gjennom opplegget på naturgruppen lærer barna sunt naturvett, regler for hvordan vi oppfører oss i naturen gjennom årstidene. Ellers har vi økt fokus på kildesortering, og trekker barna med i dette når de har kjøkkentjeneste og ved annen aktivitet om resirkulering av papir. I tillegg er hele barnehagesatsingen et spørsmål om vitalisering av gammel bygningsmasse der vi bevarer så mye som mulig av opprinnelige bygningsmaterialer. Inventaret består i hovedsak av brukte stil møbler. Oppvarmingen på Fuhr er en varmepumpe i hver etasje, og oljeovner i tillegg på sprengkalde dager. I Arendal er det installert jordvarmeanlegg i begge hus (Nummer 5 og 7) med vannbåren varme i alle golv i første etasje og vifteovner i koblet til samme anlegg i alle rom, i hele huset. Det gir en god og stabil varme med lavest mulig kostnad. Det er totalt røykeforbud i Villa Matilda, ute og inne. Frøfabrikken er ventilert og oppvarmet av jordvarmeanlegg.

Ernæringsprofil:
Minst mulig søtt! Det betyr heller vann enn saft, og en bursdagsfeiring der det serveres hjemmebakt kake, pizza, taco eller pølser. Ellers har vi ikke søtt pålegg, men frukt i store mengder på ettermiddagsmåltidet. Vi bruker rent vann eller melk som tørstedrikk. Barna får tre måltider; frokost, lunsj og ettermiddagsmat. Vi serverer grøt (istedenfor brød) til de minste om ønskelig. Har barnet ditt noen form for mat allergi, skaffer vi alternativ etter ønske. Fra juni 2012 har vi begynt med en rikere sammensatt lunsj med en større andel grønnsaker og fisk enn før. Fra høsten 2016 begynte vi med 3 varme måltider pr.uke.

Helse, sikkerhet og hygiene:
Her innarbeides gode rutiner for hygiene fra barnet begynner i barnehagen. Barnehagen har et eget program for smittevern som alle ansatte gjøres kjent med når de begynner i jobben. Foreldrene informeres i førstesamtaler og på første foreldremøte om hvordan barnehagen forholder seg til sykdom og ulykker som måtte skje i barnehagen. Begge barnehagene har laget risiko analyser, og vi har handlingsplaner for krise situasjoner. Brannberedskap er et kapitell for seg som vi har oppfrisking på månedlig for personalet og to ganger i halvåret er det øvelser med barna. Praksis fra allerede gjennomførte brannøvelser viser at det tar under 2 minutter å evakuere. Dessuten er det automatiske brannvarslere i begge avdelingene og kort vei for utrykning fra brannvesenet i begge byene.


Tiltaksplanen for arbeids og oppvekstmiljøet samt samarbeidet med foreldre:
Strand seminaret (planleggingsdagene 1. Til 3.juli 2009) bestemte følgende arbeidsmål for denne delen av virksomheten:
1. Kommunikasjon bygget på åpenhet og ærlighet (stadig bedre kommunikasjon ble sikret ved innføring av Vigilo i 2013).
2. Bruke energien på rett sted til rett tid (ansatte har forskjellige ansvarsområder og ulike oppgaver).
3. Vise respekt for kollegers jobb/oppgaver (vaktplanleggingen og alminnelig smidighet sikrer dette målet).


Barn med spesielle behov og informasjonsplikten:
Først samler pedagoger og styrer observasjoner gjennom en måneds tid. Deretter velges framgangsmåte etter følgende punkter:
1. Vi snakker med foreldrene (unntatt ved mistanke om vold/seksuelle overgrep)
2. Sjekke hørsel og syn (foreldre tar med barnet til helsestasjonen/fastlege)
3. Ta språk test (tras)
4. Henvise til PPT eller varsle barnevernet, evt. Kontakte helsestasjonen

I samarbeid med barnevernet skrives rapporter på barn som det er sendt bekymringsmeldinger på.
Høsten 2011 tar vi i bruk barnehagepakken fra Stine Sofie stiftelsen som er laget for å forebygge overgrep og evt. avdekke overgrep. Vi har også bestemt at vi vil følge Stiftelsen anbefaling om å melde direkte til politiet dersom barn forteller historier om overgrep. Barnehagen har en offensiv holdning på dette området, og vi tror først og fremst på barnas historier. Styrer deltar barnehageåret i kommunens arbeidsutvalg som skal lage en handlingsplan for "de utsatte barna". For barnehageåret 2015-2016 fortsetter vi å øke vår kompetanse på dette området ved å delta på kurs i regi av RTVS.

Integrering og språkopplæring: I våre barnehager er vi opptatt av at alle barn skal få minst en god venn; vi jobber aktivt med lekegrupper og språkgrupper for alle barn, spesielt nyankomne barn med annen etnisk bakgrunn og språk får mange muligheter til å tilegne seg norsk språk og kunnskap om samfunnet de skal leve i. Målet er at "fremmedspråklige" barn hos oss skal beherske norsk godt når de begynner på skolen og være godt integrert med de norsketniske barna. Norsk språk er selve inngangsbilletten til det norske samfunnet!